Escola Isabel de Villena
Pla educatiu d’entorn

Programa d’innovació pedagògica

El Pla Educatiu de l’Entorn (PEE) és una proposta de cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Esplugues, amb el suport, la col·laboració i la implicació dels centres educatius i els agents socials i educatius de l’entorn, avalat per la Unió Europea (Fons Social Europeu, FSE).

Missió

El PEE té la missió d’aconseguir una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels alumnes més enllà de l’àmbit acadèmic.

Per poder portar a terme aquest programa als centres educatius, apareix com una figura clau la del tècnic d’integració social (TIS) com a professional que, juntament amb l’equip docent realitzi actuacions específiques per acompanyar l’alumnat, especialment el més vulnerable. Els centres participants compten amb l’ajut del FSE per a la contractació del professional TIS.

Villena-21

L’escola Isabel de Villena vol aprofitar l’oportunitat que ens aporta aquest programa d’innovació per conèixer, compartir i coordinar els recursos que ens ofereix el municipi i així incidir en diferents aspectes:

  • Generar un contínuum educatiu (formal i no formal) que incrementi les possibilitats d’èxit acadèmic, personal i relacional de l’alumnat.
  • Orientar i acompanyar l’alumnat i les seves famílies dels 0 als 20 anys, especialment en la transició d’etapes educatives i en el risc d’abandonament.
  • Potenciar la participació dels alumnes tant en el centre com en l’entorn educatiu.
  • Promoure l’ús de la llengua catalana.
  • Potenciar els estils de vida saludable i pràctica de l’activitat esportiva.

El Pla Educatiu d’Entorn d’Esplugues el forma una xarxa dinàmica d’agents educatius i socials del territori: