Escola Isabel de Villena
500_carmeserrallonga-content-17-CdJX
La Fundació

Fundació
Carme Serrallonga

La Fundació Privada Carme Serrallonga es va constituir el 1984, per a garantir la continuïtat i el foment de l’Escola Isabel de Villena i el seu tipus d’ensenyament en tots els nivells educatius. També inclou com a element prioritari el foment de la cultura catalana en general.

Totes la activitats de la Fundació són desinteressades, excloent-ne qualsevol ànim de lucre. El Patronat de la Fundació Privada Carme Serrallonga es reuneix sempre que calgui per deliberar les funcions que li són atribuïdes, necessàriament un cop per trimestre, juntament amb la Directora de l’Escola, Montse Montamat Madico, i el Secretari no patró Lluís Miquel Pérez.

Patronat

Funcions assignades

La representació, direcció i administració de la Fundació correspon a un Patronat. Els Patrons, que ostenten un càrrec no remunerat, són escollits, com a mínim i amb relació a l’Escola Isabel de Villena, d’entre un membre de l’associació de famílies de l’alumnat, un/a antic docent i un antic alumne.

Podent formar part, també, altres persones que s’interessin particularment per les finalitats fundacionals, i corresponen al ple del Patronat les funcions de l’elecció de futurs Patrons i el nomenament del Director/a de l’Escola Isabel de Villena.

En l’actualitat, els membres que configuren el Patronat de la Fundació Privada Carme Serrallonga són els següents:

President

Bernat Aragonés Fusté

Vicepresidenta

Núria Ontañón Mur

Vocals

Rosalia Anglada Guajardo

Montserrat Bosch González

Albert Millan Carrasco

Josep O’Callaghan Castella

Federico Sala Ros

Talmac Bel Geronés

Neus Pociello Cayuela

Membre Representant de l’antic Professorat

Agustí Colomines i Companys

Membre de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes

Clara Costas Pérez

Secretari no patró

Lluís Miquel Pérez