Escola Isabel de Villena

Exàmens grupals de gramàtica

A primer d’ESO renovem l’estudi dels paradigmes verbals en castellà fent muntatges col·lectius per conjugacions que s’avaluen finalment com a feina d’equip.