Escola Isabel de Villena

Llista d’admesos i llista d’espera

Aquí teniu publicades les places assignades, la llista d’espera i el preinscrits pel curs 2024-25:

Places assignades.

Llista d’espera.

Preinscrits.

 

Procediment per a realitzar les reclamacions: 
Un cop es publiquin les llistes d’admesos amb les assignacions als centres educatius i les llistes d’espera el proper 10 de juny de 2024, s’estableix un període de reclamacions, del 11 al 13  de juny de 2024. Els centres educatius faran la difusió d’aquest període de reclamació a les seves pàgines web, així com l’ajuntament. La reclamació s’haurà de fer via telemàtica amb certificat digital. Les famílies que no tinguin certificat digital poden adreçar-se a les oficines de registre del Departament d’Educació i a les OAC (oficines d’atenció ciutadana) de la Generalitat per tal de fer la gestió d’enviament del formulari electrònic. També se les pot ajudar des de l’ajuntament i des dels centres educatius. De moment, la possibilitat de presentar reclamació amb suport electrònic sense identificador digital, tal com es fa amb la preinscripció, no és factible. Pel que fa a la presentació del tràmit en paper, casos excepcionals, es publicarà un model tipus de reclamació al web de preinscripció que es podrà descarregar i imprimir. Us facilito el model, però NOMÉS s’utilitzarà en casos excepcionals. Totes les reclamacions s’haurien de realitzar via telemàtica. La presentació de reclamacions en format paper, de forma excepcional, es canalitzarà via ajuntament. És a dir, les famílies les hauran de presentar a l’ajuntament.

 

Sol·licituds d’admissió Fora de termini, curs 2024-2025: 
La presentació de sol·licituds d’admissió fora de termini, curs escolar 2024-2025, cal fer la sol·licitud en línia, mitjançant una sol·licitud electrònica o en suport informàtic (de manera similar a la Preinscripció).  Cal anar a l’enllaç següent Admissió a un centre educatiu fora del procés de preinscripció i escollir el curs 2024-2025. Els centres educatius poden ajudar les famílies en aquest procés, així com l’ajuntament. Aquestes sol·licituds només s’atenen si la família acredita algun dels supòsits següents:

·       Es tracta d’alumnat no escolaritzat a Catalunya.

·       S’ha produït un canvi de residència a un altre municipi o districte, en el cas de Barcelona.

·       Hi ha la conveniència d’un canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d’assetjament escolar.

·       Es tracta d’un canvi de centre a conseqüència de la imposició d’una sanció disciplinària, que consisteix en la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.

·       Està motivat per l’inici d’una mesura d’acolliment.

·       Alumnat que no ha participat en la preinscripció i no pot continuar en el centre on està escolaritzat, atès que no ofereix els ensenyaments de la següent etapa educativa.